Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 08.07.2020

 

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Linda Benovičová, trvale bytom Žihárec 0, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Okresný súd Galanta.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 v pracovných dňoch.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

  OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 30.06.2020

 

OZNÁMENIE

 

 

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Ladislav Horváth, trvale bytom Žihárec 0, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Nitra.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 25.06.2020

 

OZNÁMENIE

 

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Angelika Bogdanová, trvale bytom Žihárec 0, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

  OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 25.06.2020

 

OZNÁMENIE

 

 

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Iveta Szilágyiová, trvale bytom Žihárec 0, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

Oznámenie

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Angelika Bandová,  bytom Mesto Dunajská Streda, t. č. Žihárec, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Okresný súd Galanta.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 v pracovných dňoch.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

V Žihárci dňa 15.06.2020

 

Oznámenie

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Pavlína Benovičová, trvale bytom Žihárec 0, že na Obecnom úrade v Žihárci má uloženú doporučenú zásielku, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad Nitra.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 v pracovných dňoch.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Tešedíkovo 153 - Pered

925 82 Tešedíkovo

s nástupom od 1.augusta 2020.

 

Viac informácií nájdete tu. 

 

 

 

 

 

a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered
925 82 Tešedíkovo
s nástupom od 1.augusta 2020.

Oznámenie (verejnou vyhláškou) Okresného úradu Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Informovanie verejnosti

 

 

Oznámenie Okresného úradu Šaľa

 

Oznámenie.pdf 

 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiskanObce Žihárec

 

ŽIHÁREC - DODATOK - POHREBNÍCTVO.pdf 

 

 

Výberové konanie

 

Výberové konanie.pdf

 

 

Oznámenie

 

Oznámenie.pdf 

 

 

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf 

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2019

Návrh
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

VZN Obce Žihárec o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad zs sociálnu službu - Návrh

 
 
Zverejnené dňa 26. 04. 2020
 

 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Štefan Kocsis ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 07. 04. 2020

 

 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Mgr. Čeněk Žiaček ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 07. 04. 2020

 

 

Oznámenie MŽP SR

 

Text oznámenia.

 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Ľudovít Döme ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 28.02. 2020

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 


 

Oznámenie

Obec Žihárec oznamuje občanovi, Nikola Képeš ...

Text oznámenia.

 

Zverejnené dňa 25.02. 2020

Uzemné rozhodnutie

 
 

Situácia širšých vzťahov

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA I. POLROK 2020 

 
 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - doplňujúce konanie

 

 

MAPA

Upovedomenie o začatí konania - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

 
List 1str.pdf 
List2str.pdf 
 
Informácie o zámere a text zámeru nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Oznámenie Mesta Šaľa o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

SKMBT_28319032113490.pdf 

SKMBT_C28019032113150.pdf 

 

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 
Zverejnené dňa 27.02.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 
 
 

Plagat - plasty, kovy

Ako správne triediť odpad - leták

Kontakt

Obec Žihárec č. 599
Žihárec
92583
+421 31 77 98 201 obecziharec@mail.t-com.sk